Jeffrey Kvam Paul Mulvaney Emily Reynolds Brad Bernstein